Events

GURU PURNIMA MAHOTSAV - VRINDAVAN 26 To 27 July 2018

GURU PURNIMA MAHOTSAV - VRINDAVAN 26 To 27 July 2018

From: 2018-07-26 17:45:46

To: 2018-07-27 17:45:46

Venue:

SHRI PRIYAKANT JU MANDIR - GURU PURNIMA MAHOTSAV ASHADHA PURNIMA, 26 TO 27 JULY -  SHANTI SEWA DHAM, CHHATIKARA ROAD, VRINDAVAN

Shrimad Bhagwat Katha - Pune (M.H)
- Bhailpuri Chowk, Mahapaur Nivas Maidan Nigadi Pradhikaran, Pune, Maharashtra.

From: 2016-12-31 00:00:00

To: 2016-12-31 00:00:00

Venue:: Bhailpuri Chowk, Mahapaur Nivas Maidan Nigadi Pradhikaran, Pune, Maharashtra.

Shrimad Bhagwat Katha (DELHI)
- Japani Park, Delhi, India Live on Aastha Channel 9.30 am - 1.00 pm

From: 2017-02-20 14:30:00

To: 2017-02-27 18:30:00

Venue:: Japani Park, Delhi, India Live on Aastha Channel 9.30 am - 1.00 pm

view more